Taxes i preus públics 2017-2018

 

 


 

Primera matrícula

 


 

Segona matrícula en el mateix nivell i idioma

 


 

Tercera matrícula en el mateix nivell i idioma


 

Matrícula ordinària 1r, 2n i C1

  275 + 30 € 357,50 + 30495,00 + 30


Matrícula ordinària 3r, 4t i 5è286
+ 30 €


371,80
+ 30 €514,80
+ 30 € 

Familia nombrosa de categoría general i/o familia monoparental

 50% de les respectives matrícules +3050% de les respectives matrícules +30


50% de les respectives matrícules +30

 


 

Familia nombrosa de categoría especial

 


 

30


 

30


 

30


 

Discapacitat igual o superior al 33%

 


 

3030

 30


 

Les víctimes del terrorisme així com els seus cònjuges i fills.

 30


 

30

 
30

 

 

Tenen també dret a l'exempció del pagament
(només paguen els 30
€ de l'aportació per materials):

a) Els membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
b) Les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
e) Els membres d’unitats familiars que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
f)  Les víctimes de violència de gènere.
g) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi
    del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
h) Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri
    d’Educació, Cultura i Esport.
i) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el
   batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a
   la primera matrícula.
j) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de
   persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a
   la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.