MATRÍCULA CURS 2018-2019 EOI DE L'ALT PENEDÈS

Requisits
Per accedir a una Escola Oficial d'Idiomes cal fer
16 anys abans del 31 de desembre de l'any acadèmic o 14 per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària (Resolució EDU/904/2007, DOGC 4853 de 30/03/07). En aquest cas cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO que informi de la primera llengua estrangera que cursa l'alumne/a o bé amb una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat on consti la llengua estrangera que estudia.

Dates:

     Mireu el calendari de setembre per seguir el procés de proves de nivell, d'elecció d'horaris
     i matriculació.

QUAN US MATRICULEU, EL PROGRAMA GENERARÀ DOS CODIS DE BARRES PELS PAGAMENTS ONLINE O ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE"LA CAIXA". TINDREU 24 HORES PER FER-LOS. EN CAP CAS ES PODRÀ FER EFECTIVA LA MATRÍCULA SI NO ES FAN ELS PAGAMENTS EN EL TERMINI PREVIST.

  • Nou alumnat PIA el 27 de setembre presencialment a l'escola.

 
Taxes

Les taxes i els preus públics per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes les trobareu aquí.

L'aportació per materials (30€ per curs) dóna dret al carnet i la llibreta de l'escola, les fotocòpies de classe, els materials pedagògics complementaris als llibres de text, lliure accés a l'aplicatiu Moodle, classes de conversa, a la biblioteca i a les activitats extraescolars, i descomptes a la llibreria l'Odissea i La Cultural, i al cine club del Casal i al Jazz Club de Vilafranca,

Documentació

NO CAL PORTAR ELS RESGUARDS DE PAGAMENT. ELS ALTRES DOCUMENTS ES RECOLLIRAN EL PRIMER DIA DE CLASSE.

  Nou alumnat:
- Fotocòpia del DNI.
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, monoparental, discapacitat,...si escau.
- Una fotografia mida carnet.
- Els menors d'edat: una autorització signada pels pares o tutors legals que es lliurarà a classe.
- Els menors de 16 anys: certificat del centre on es fa l'ESO que informi de la primera llengua estrangera
  que cursa l'alumne o alumna o bé una
fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat on consti aquesta
  informació.

- Autorització drets d'imatge.

Antic alumnat:
- Els menors d'edat: una autorització signada pels pares o tutors legals
que es lliurarà a classe.