Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns per a adults, a nivell no universitari, que depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquestes escoles tenen com a objectiu aconseguir que l'alumnat assoleixi el domini de les quatre destreses bàsiques en una llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure.
Els estudis d'anglès, francès i alemany s'articulen en QUATRE NIVELLS:

NIVELL BÀSIC: primer i segon curs
NIVELL INTERMEDI B1: tercer curs
NIVELLINTERMEDI B2 : quart i cinquè curs
NIVELL
AVANÇAT C1: sisè curs

Al final del segon curs, els alumnes o les alumnes que aprovin l’avaluació contínua o l’examen final, obtindran el Certificat de Nivell Bàsic que correspon al nivell A2 del Marc Europeu de Referència.
Al final del tercer curs s'obté el Certificat de Nivell Intermedi B1, que correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència.
Al final del cinquè curs, els alumnes o les alumnes fan l’examen de Nivell Intermedi C1, que correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència.
Al final del sisè curs, qui aprovi l'examen oficial obtindrà el certificat que correspon al nivell avançat C1
del Marc Europeu Comú de Referència (aquesta nova nomenclatura del C1 entrarà en vigor el curs 2019-2020.