Cursos especials

Cursos Monogràfics

Les Escoles Oficials d'Idiomes poden organitzar cursos monogràfics destinats a cobrir necessitats específiques d’aprenentatge.
Es consideraran cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o específic per destreses.

Aquests cursos tindran com a destinataris qualsevol persona que acrediti tenir un nivell igual o superior a l'intermedi (B1) o l'avançat (B2). Aquests cursos es podran impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.

En acabar els cursos, s'obté un certificat acreditatiu, però es necessària una assistència del 80% per obtenir-lo.


Monogràfics curs 2016-17:

 - Advanced Oral Fluency: curs de 40 hores d'expressió oral per a alumnes de nivell avançat d'anglès
   (B2).

        Professora: Patricia Benson
        Horari: dimarts de 18:30 a 21:00h.
        Preu del curs: 249,80€
        Inici del curs: 25 d'octubre de 2016

 - Comment améliorer l'expression orale?. Curs de 30 hores d'expressió oral i pronunciació per a
   alumnes de nivell avançat (B2).

        Professor/a: Lledó Sebastià
        Horari: dijous de 18:30 a 20.30
        Preu del curs: 199,80€
        Inici del curs: dijous 27 d'octubre de 2016

  - Business English for the Tourism, Catering and Wine Industries. Curs de 30 hores que ajudarà
    l'alumnat a aprendre com desenvolupar en llengua anglesa els processos de comunicació oral i
    escrita generats a les activitats comercials de la nostra comarca. Per
a alumnes a partir del nivell
    intermedi d'anglès (B1).

        Professor: Patrick Matamoros Benson
        Horari: dilluns de 18:30 a 21:00h.
        Preu del curs: 199,80€
        Inici del curs: 24 d'octubre de 2016

  - Français Commercial pour le Tourisme, l'hôtellerie et le Commerce du VinCurs de 30 hores
    que
aportarà a l'alumnat els coneixements necessaris per comunicar-se en francès de manera eficaç
    en diferents situacions professionals, en particular en les que es deriven de les activitats comercials
    de la nostra comarca. Per
a alumnes de nivell intermedi (B1).         

        Professor/a: a determinar
        Horari: a determinar
        Preu del curs: 199,80€
        Inici del curs: finals d'octubre de 2016

Matrícula pels cursos monogràfics a partir del 3 d'octubre, de 16.00 a 20.00h.

Cursos de llengua instrumental

Les Escoles Oficial d'idiomes poden organitzar cursos de llengua instrumental per a persones adultes s’impartiran a l’estiu o bé durant l'any amb una durada mínima de 30 i màxima de 80 hores d’entre els idiomes impartits a l’escola que els organitzi. De la mateixa manera i en el cas que la demanda social així ho requereixi, es podran organitzar cursos d’un idioma no implantat de forma oficial en una determinada escola (pilotatge de nous idiomes); aquests cursos s’organitzaran sempre que la demanda no pugui ser assumida per una EOI de la zona que imparteixi l’idioma de manera oficial. La durada mínima d'aquest cursos serà de 30 hores i màxima de 80.

El referent pel que fa als objectius i als continguts de tots aquests cursos de llengua instrumental serà el Decret EDU/4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm.5297, de 15.1.2009).


Cursos de llengua instrumental 2016-17:

- Alemany A.1.1. Curs de 70 hores d'iniciació a l'alemany. Dilluns de 18:30 a 21.00h.
- Alemany A.1.2. Curs de 70 hores de continuació del nivell A.1.1. Aquest nivell equival al nivell
   A1
del marc comú europeu de referència. Dijous de 18:30 a 21.00h.
- Alemany A.2.1. Curs de 70 hores que serà la primera part del segon curs del nivell bàsic.
   Dimarts de 18:30 a 21.00h.
- Alemany A.2.2. Curs de 70 hores que serà la segona part del segon curs del nivell bàsic.

   Dimecres de 18:30 a 21.00h.

Preu dels cursos: 302,80

Professor/a: Matthias Köhler

Proves de nivell 27 i 28 de setembre (horaris a convenir). Matrícula el 4 d'octubre (antics alumnes) i el 5 d'octubre (nous alumnes), de 16.00 a 20.00h.
Inici de les classes la segona setmana d'octubre.

Llibres

A1.1 -> Schritte International 1 – Editorial Hueber
A1.2 -> Schritte International 2
A2.1 -> Schritte International 3
A2.2 -> Schritte International 4


Aprovació i reconeixement dels cursos especials

Aquests cursos han de ser revisats per l'equip directiu, i/o els departaments respectius, aprovats pel consell escolar del centre i autoritzats per la direcció dels serveis territorials corresponents. La seva aprovació i autorització tindrà en consideració l’adequació dels continguts d’aquests cursos a les necessitats del context en el qual s’ubica l’EOI corresponent. En el cas dels cursos d’idiomes no implantats a l’escola caldrà presentar als serveis territorials un informe justificatiu de la necessitat del curs i de l’adequació de la proposta avalat per professorat especialista en la llengua. No s’oferiran cursos especials que dupliquin el treball que es fa als cursos ordinaris.

Els centres vetllaran per garantir la qualitat d'aquests cursos. El Departament d'Ensenyament establirà els criteris  perquè puguin autoritzar-los els serveis territorials.

Aquests cursos poden ser reconeguts com a crèdits de formació per la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, segons els paràmetres establerts.

Els preus dels cursos especials es regeixen segons ordre anual de preus públics del Departament d’Ensenyament.


Informació general dels cursos especials


Documentació matrícula:

  • Fotocòpia DNI
  • Acreditació del nivell requerit (si escau)

 
Nombre de places: Mínim 10 alumnes (depenent del curs aquest nombre pot variar). L'ordre de matrícula serà per ordre d'arribada. Un curs especial només s'obrirà si hi ha aquest mínim d'alumnes inscrits.

Certificació: En acabar el curs, l'EOI lliurarà un certificat d'assistència a tots els alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes.

Condicions de la matrícula: L'escola es reserva el dret d'anul·lar el curs si no s'arriba al mínim d'alumnes establert. En aquest cas es retornarà l'import de la matrícula.  NO es retornarà l'import total ni parcial de la matrícula en cas que l'alumne/a decideixi no assistir al curs.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.