Servei adreçat a l'alumnat oficial de l'escola amb carnet d'usuari. Aquest carnet tindrà vigència d'un curs.

Normativa

Es poden tenir en préstec un màxim de dos documents amb les condicions següents:

- Llibres en general: dues setmanes.
- Gramàtiques, activitats, material audiovisual i publicacions periòdiques (exclòs el número vigent):
  una setmana.
- Obres de referència (diccionaris, mètodes,...): excloses de préstec.
- Els retards en la devolució del material prestat comporten l'anul·lació del carnet per un període
  equivalent al retard.

- La pèrdua de material comporta el pagament del preu actual del mateix i la retirada del carnet
  de biblioteca per tot el curs.
- L'incompliment reiterat de la normativa pot comportar les sancions recollides a les Normes
  d'organització i funcionament de l'escola.
- Cal avisar la bibliotecària si algun material presenta problemes.
- Els vídeos s'han de tornar rebobinats.
- Cap document no es pot treure de la sala sense dir-li-ho a l'encarregada de la biblioteca.
- Els horaris per a la consulta i servei de préstec són els següents:

    •     De dilluns a dijous de 16.00 a 21.00 h.
    •     A partir del 30 de juny: matins de 10:00 a 13:00 h.


RELACIÓ DE MATERIAL